Privacy


Privacy notice
Herman & Vandamme wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018. 

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens
Eerst en vooral houdt Herman & Vandamme zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

 • Duidelijkheid
 • Doelbinding
 • opslagbeperking & gegevensminimalisatie
 • juistheid
 • Confidentiality Integrity Availability

waarbij CIA staat voor: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

 • Contract uitvoeren
 • Wettelijke bepaling
 • Vitaal belang
 • Algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang 

Doel en rechtmatigheid
Herman & Vandamme zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, offerteaanvraag, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat Herman & Vandamme alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen, Herman & Vandamme voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De door Herman & Vandamme verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. rechtstreekse levering, contract opmaken,…). Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

 Omdat Herman & Vandamme u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.  

Prospecten via de website kunnen aangeven of zij gemaild willen worden, door een vinkje te plaatsen bij het contactformulier op onze website.

Indien Herman & Vandamme om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie
Herman & Vandamme is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke: Herman & Vandamme

Maatschappelijke zetel
Bruggestraat 517 – 8930 Menen
T.056 41 11 11
info@hervan.be
(verantwoordelijke GDPR)

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CPBL). Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit 
CPBL - Privacy Commissie
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be 

Herman & Vandamme is in sommige gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van Herman & Vandamme de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Herman & Vandamme is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij luisteren naar uw vragen
U kunt bij Herman & Vandamme als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

 • Inzage
 • Rectificatie
 • Wissen
 • beperking
 • Overdraagbaarheid
 • Bezwaar
 • Profilering weigeren

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.